Krisetiltak for å redde bedriftenes økonomi

Covid-19 vil for mange virksomheter medføre akutt nedgang i ordrer og etterspørsel samt tilhørende likviditetsutfordringer. Dette vil på kort, og for noen på lang sikt, medføre at bedrifter kommer i en svært krevende økonomisk situasjon. Likviditetsutfordringer vil kunne lede til insolvens og derfor er det viktig å kunne agere raskt for å sikre arbeidsplasser. Norges bank forventer vesentlig lavere vekst i 2020 og har som hastetiltak satt ned styringsrenten med 0,5 prosentpoeng.

Regjeringen har fremmet tiltak for å møte noen av disse utfordringene, og vil fremover også se på andre konkrete tiltak for å avhjelpe situasjonen. Det fremgår i forslaget at regjeringen de nærmeste ukene og månedene vil jobbe med andre konkrete tiltak for bransjer og bedrifter som er spesielt hardt rammet av virusutbruddet (fase 2). Om det viser seg at virusutbruddet får mer omfattende økonomiske effekter og bringer økonomien inn i en ny lavkonjunktur, vil regjeringen vurdere bredere tiltak for å opprettholde aktiviteten i økonomien (fase 3).

Tiltakene har som formål at de skal kunne iverksettes raskt. Selv om de foreslåtte skattetiltakene primært får effekt i 2021, vil de kunne gi bedre lånetilgang nå for bedrifter som risikerer å gå i underskudd i 2020. Det er viktig at virksomhetene er bevisst de skattetiltakene som er foreslått nå, og de nye som sannsynligvis kommer ganske snart, og hvordan man kan dra nytte av disse.

I det følgende vil vi kommentere hva de konkrete tiltakene har å si for virksomhetene i praksis, og hvordan man går frem. I tillegg vil vi også komme med andre innspill til hvordan en virksomhet kan agere i disse krisetider.

Tilbakeføring av underskudd i 2020

Dette tiltaket innebærer at man kan tilbakeføre et skattemessig underskudd i 2020 mot et tidligere skattemessig overskudd fra 2019 og 2018. Det er begrenset oppad til 30 MNOK. Dette vil kunne medføre tilbakebetaling av tidligere betalt skatt. Ideelt sett mener vi at dette tiltaket burde hatt virkning for regnskapsåret 2019, da de fleste virksomheter ikke har avsluttet og sendt inn skattemeldingen for 2019 ennå. Det kunne gitt en raskere effekt på likviditeten. Det tiltaket som regjeringen nå vil iverksette vil ikke gi en direkte likviditetseffekt før i 2021, men vil kunne gi bedret lånetilgang i 2020. Praktisk sett vil endringen ha betydning ved utarbeidelsen av skattemeldingen for 2020.

Utsatt betaling av formuesskatt

Eiere av bedrifter med sannsynlig underskudd i 2020 kan søke om fritak for forskuddsbetaling av formuesskatt. Forfall av formuesskatt kan videre utsettes fra 2021 til 2022. Man kan altså både oppnå en likviditetseffekt i 2020 og 2021 ved dette tiltaket.

Utsatt betaling av forskuddsskatt for personlig næringsdrivende

Forskuddsskatt for personlig næringsdrivende som opprinnelig har forfall 15. mars utsettes til 1. mai. Dette vil gi en kortsiktig avhjelping på likviditet for personlig næringsdrivende. Personlig næringsdrivende har forskuddsskatt som forfaller fire ganger i året (15. mars, 15. mai, 15. september og 15. november). Hvis man ser at beregnet inntekt for 2020 vil bli lavere enn forventet, kan man når som helst endre sin forskuddsskatt på skatteetaten.no. Da vil forskuddsskatten for de påfølgende terminene bli redusert, og det vil bli utstedt nye betalingskort for forskuddsskatt som er i tråd med ny forventet skattbar inntekt for 2020. Vi anbefaler alle personlige næringsdrivende om å vurdere denne endringen nå.

Endring av forskuddsskatt for AS

Dersom man ser at det er sannsynlig at virksomheten vil gå med underskudd kan man søke om å få endret forskuddsskatten. Dette vil avhjelpe kortsiktige likviditetsutfordringer. Forskuddsskatten for aksjeselskap forfaller 15. februar og 15. april. Fra midten av januar og frem til september kan forskuddsskatten endres. Dette kan gjøres ved å gå på skatteetatens bedriftssider.

Avdragsfrihet

Norges Bank satte i går ned styringsrenten, og dette vil medføre lavere lånebelastning i form av lavere renter. I tillegg har en rekke banker uttalt at de også kan legge til rette for avdragsfrihet. Dersom din virksomhet vil ha kortsiktige likvidtetsutfordringer anbefaler vi at du snarest tar kontakt med din bank for å be om avdragsfrihet i en periode.

Permitteringsregler

I de ordinære permitteringsreglene må arbeidsgiver dekke de første 15 dagene. Regjeringen har nå foreslått at lønnsplikt for virksomhetene vil bli redusert fra 15 til 2 dager. Dette gjør det enklere for virksomheter å permittere, og er et tiltak som vil ha umiddelbar likviditetseffekt. Regler for varsel om permittering må følges, og vi anbefaler alle virksomheter å sette seg godt inn i dette regelverket, og ha en plan for hvordan en permittering skal iverksettes dersom dette er aktuelt. Det er også aktuelt å forhøre seg med ansatte om de er villig til å gå ned i lønn for en kortere periode, for å unngå permittering og sikre drift for virksomheten.

Arbeidsgiveravgift

Regjeringen vurderer å innføre utsatt betaling av arbeidsgiveravgift. Dette tiltaket er noe som umiddelbart vil ha likviditetseffekt for virksomhetene hvis det innføres, og som for større virksomheter utgjør store beløp. Første betaling er 15. mars og deretter 15. mai. Å få skjøvet på disse, eventuelt å slå dem sammen med senere terminer er noe som vil ha positiv effekt for virksomhetene.  

Utsatt kredittid

Dersom du har leverandører som har god likviditet og økonomi, kan det være en mulighet for at de er villig til å gå med på utvidet kredittid. Dette er det viktig å jobbe aktivt med, for å se på betalingsbetingelser. Finnes det andre leverandører som du kan benytte deg av som har mulighet til å gi din virksomhet bedre betalingsbetingelser og utvidet kredittid, så kan det være fornuftig å ta en vurdering på å endre leverandører.

Likviditetsbudsjett

Virksomheter bør ha et bevisst forhold til likviditet i disse dager. Covid-19 får store ringvirkninger hos både kunder og leverandører, noe som igjen kan medføre problemer med leveranser fra dine leverandører og dermed forsinke dine leveranser til dine kunder, som vil medføre redusert aktivitet i din virksomhet. Videre kan utfordringer hos kundene medføre at de sliter med å betale sine fakturaer i tide. Likviditetsbudsjettet ditt bør utarbeides ut fra best case og worst case, slik at man får et klart bilde av hvordan situasjonen er på nåværende tidspunkt og hvordan situasjonen kan utvikle seg. Dermed vil man få et godt oversiktsbilde over hvor man kan sette inn strakstiltak i forhold til likviditeten.

Risikoanalyse

Vi har tidligere skrevet en artikkel knyttet til risikovurdering. Alle virksomheter bør ha et bevisst forhold til dette, og vurdere ulike tiltak basert på forventning om utvikling. Her bør man ha et worst case scenario-fokus, slik at man er rigget for dette.

Nød lærer naken kvinne å spinne

I disse tider er det viktig å ha fokus på krisen, men vi kan dra nytte av ordtaket: «Nød lærer naken kvinne å spinne». I disse krisetider gir dette uttrykket enda større mening enn ellers. Selv om krisen og smittespredning er alles primærfokus nå, kan dette også være tiden for å tenke nye tanker. Har din virksomhet mulighet for å sette i gang nye forretningsområder? Vi ser at for eksempelvis tekstilindustrien nå har kastet seg rundt og produserer verneutstyr. Hvis man klarer å ha to tanker i hodet samtidig, kan det også være muligheter for din virksomhet å sette i gang med nye forretningsområder.

Vi har bred kompetanse på regnskap, skatt og omstilling, risiko- og krisehåndtering. Vi kan bistå din bedrift med rådgivning på e-post, telefon eller video.

Saken er skrevet av Caroline Gjerding som er daglig leder i Karabin Valent – økonomiledelse fra Karabin

Spør oss

Spør oss

Caroline Gjerding

Daglig leder