Slik får du hjelp fra myndighetene - likviditet og budsjett

Proposisjonen om lov for statlig garantiordning angående lån til små og mellomstore bedrifter er vedtatt i forskrift. Ordningen er ment å hjelpe virksomheter i akutt likviditetsskvis. Vi har her samlet relevant informasjon, og tilbyr gunstige ordninger for å hjelpe deg.

Fredag 20. mars la regjeringen la frem proposisjonen for lov om statlig garantiordning for lån til små og mellomstore bedrifter. Det er mange bedrifter som nå er i akutt likviditetsskvis som følge av covid-19 og de ringvirkningene dette har hatt på Norge og resten av verden. Fredag 27. mars ble proposisjonen vedtatt i forskrift.

Regjeringen har gitt minimum 50 milliarder i lånegaranti som skal forvaltes gjennom finansforetakene. I proposisjonen fremkommer det at staten vil garantere for 90 prosent av lånebeløpet. Når myndighetene nå garanterer for 90 prosent av lånene, gjør de dette for at bankene skal ha incentiv til å gjøre forsvarlige kredittvurderinger. 

I korte trekk gjelder følgende begrensninger:

- Samlet lån til hver bedrift kan ikke utgjøre mer enn to ganger bedriftens lønnskostnader i 2019 - inkludert sosiale avgifter og kostnader knyttet til innleid personell eller 25 prosent av bedriftens omsetning i 2019.

- I særlig begrunnede tilfeller kan lånet være høyere for å dekke bedriftens likviditetsbehov de neste 18 måneder. Bedriften må da utarbeide en plan som tallfester dens likviditetsbehov.

- Samlet lån til hver bedrift kan etter forslaget uansett ikke utgjøre mer enn 50 millioner kroner.

- For bedrifter som ble opprettet 1. januar 2019 eller senere, skal det maksimale lånebeløpet tilsvare anslåtte lønnskostnader for de to første driftsårene.

Det er stilt en rekke krav i proposisjonen:

- Bedriften var ikke i økonomiske vanskeligheter per 31. desember 2019, og har deretter fått et akutt behov for likviditet som en følge av Covid-19-utbruddet.

- Faller innunder definisjonen for SMB: «virksomheter som sysselsetter færre enn 250 personer, og som har en årlig omsetning på ikke mer enn 50 millioner euro eller en årlig samlet balanse på ikke mer enn 43 millioner euro.»

- Må være registrert i Norge, det vil si må ha et organisasjonsnummer i Foretaksregisteret.

- Akutt likviditetsmangel som følge av Covid-19.

- Finansforetakene kan utvise skjønn for om likviditetsmangelen er alvorlig nok.

- Kriselån er ikke forenlig med utbytter eller annen utdeling av bedriftens midler.

- Kriselån skal kun gis til levedyktige bedrifter.

- Departementet legger til grunn at finansforetakene i slike vurderinger vil basere seg på all tilgjengelig informasjon, og herunder se hen til utsiktene for den aktuelle næringen, om bedriften tidligere og over noe tid har hatt positivt driftsresultat. Videre om det generelt kan sannsynliggjøres at bedriften ville vært lønnsom hvis Covid-19-krisen ikke hadde inntruffet.

- Garanterte lån bør i utgangspunktet være sikret i henhold til finansforetakets ordinære kredittpraksis.

- Anbefalt løpetid er 3 år.

Men hva betyr det å være levedyktig?

Proposisjonen definerer å «være i vanskeligheter» som at mer enn halve aksjekapitalen er bortfalt på grunn av akkumulerte tap. Dette gjelder per 31.12.19. I tillegg beskrives det at en bedrift anses som levedyktig dersom de ville vært det under normale markedsforhold.

Hvordan vet man om man er levedyktig på sikt?

Her må man ta utgangspunkt i en normalsituasjon, eksisterende forhold, risikovurdering for fremtidige forhold og sammenstille denne informasjonen i et budsjett og en likviditetsprognose. Denne vil også gi en pekepinn om hvor lenge den akutte likviditetsskvisen vil vare. Dette er ingen enkel øvelse, for som vi har sett de siste dagene forandrer situasjonen seg fra dag til dag, og én hendelse i en bransje kan gi store ringvirkninger til en annen. Men dette gjelder for alle, så det eneste man kan gjøre er å bruke all tilgjengelig informasjon til å prøve å legge en plan for tiden fremover.

Husk at det er et lån

Krisefondet til bankene er en garantiordning for bankene hvor myndighetene garanterer for eventuelle tap. Dette innebærer likevel ikke at det er en blankofullmakt til å kunne gi ut fullstendig usikrede lån til bedrifter som i utgangspunktet ikke er kredittverdig. I analysene dine må du også legge inn at du skal håndtere denne ekstra lånebelastningen. Forslaget er at løpetiden skal settes til maks tre år. Det vil si at du under normale omstendigheter må ha mulighet til å kunne håndtere denne økte lånebelastningen.

Kredittvurdering- hva må være på plass?

Har du et nært og godt forhold til banken så vil de kjenne til virksomheten din, men de vil ikke kjenne problemene som din virksomhet opplever på kroppen. I ordinære kredittvurderinger krever bankene et budsjett, et likviditetsbudsjett og også en forretningsplan. Forretningsplan gjelder spesielt for nye virksomheter, men dersom du gjør endringer i din forretningsplan og forretningsområder nå som følge av krisen, vil det være smart å synliggjøre dette for banken, spesielt om du estimerer med endrete inntekter som følge av nye forretningsområder.

Verdier å pantsette

Mange små og mellomstore bedrifter har ikke eiendeler som de kan pantsette som sikkerhet for eventuelle lån fra banken. I proposisjonen fremkommer det at «Det kan være utfordringer forbundet med å stille krav om sikkerhet i den situasjonen mange bedrifter nå befinner seg i, for eksempel hvis bedriftens panteverdier er sterkt redusert eller det ikke er mulig eller hensiktsmessig å ta sidesikkerheter. Behovet for krav om sikkerhetstillelse i henhold til ordinær kredittpraksis bør derfor vurderes nærmere». Selv om du nå ikke har verdier som du kan stille sikkerhet i, betyr ikke det at din mulighet for å få et kriselån ikke er gjeldende.

Gå tidlig i dialog med banken

Bankene oppfordrer sine kunder om å raskt gå i dialog med sine banker. Selv om du ikke på nåværende tidspunkt er i akutt likviditetsskvis, men ser at du vil komme dit innen kort tid, er det viktig å ta tak i dette allerede nå.  

Hva kan vi hjelpe med?

Vi vet at det er utfordrende tider for alle, og bedriftseiere har ikke nødvendigvis overskudd til å sitte med dokumenter til bankene nå. Vi ønsker å gi en fastpris på 10.000 kroner hvor vi da utarbeider likviditetsbudsjett og budsjett til banken slik at du kan legge frem at du er levedyktig på sikt ved et midlertidig lån. Vi kan også bistå med å sette opp forretningsplan for din virksomhet.

Hvis du kun ønsker et kjapt råd kan du ta kontakt med oss, så gir vi deg 15 minutters gratis råd og veiledning slik at du er godt rustet til å gå til banken. 

Fyll ut skjema under eller ta direkte kontakt med Caroline Gjerding som er daglig leder i Karabin Valent – økonomiledelse fra Karabin

Mer informasjon fra regjeringen (PDF)

Spør oss

Spør oss

Caroline Gjerding

Daglig leder